Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/karlslundetri.dk/public_html/wp-content/themes/jupiter-v5.9.5/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Vedtægter – Karlslunde Tri (triatlon)

§ 1  Navn

Foreningens navn er Karlslunde Tri og foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 1. januar 2011.


§ 2  Formål

Foreningens formål er at dyrke triathlon og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at dyrke svømning, cykling og løb og engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmel­ser.


§ 3  Medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem optages alle der kan tilslutte sig klubbens formålsparagraf.


§ 4  Kontingent

Indskud ved indmeldelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og betales forud.

Medlemsrestancer over et kvartal kan medføre slettelse. Slettes et medlem på grund af restance, kan vedkommende kun optages på ny, såfremt det skyldige beløb betales.


§ 5 Bestyrelse

a.  Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.

b.  Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer og formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen afgår hvert andet år.

Formand og kasserer er på valg på skift.

Første år vælges formanden for 1 år sammen med de bestyrelsesmedlemmer som fik færrest stemmer.

c.  Møder afholdes når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Der bør afholdes mindst 2 møder årligt.

d.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

e.  Der føres beslutningsprotokol for alle afholdte møder.

f.   Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

g.  Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til bestemte opgaver.


§ 6  Regnskab

Regnskabsperioden er kalenderåret.

Foreningens regnskab revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen.


§ 7  Generalforsamling

a.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

b.  Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang om året i 1. kvartal.

c.  Generalforsamlingen indkaldes af formanden med angivelse af tid og sted og dagsorden, med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse, direkte til medlemmerne eller via klubblad.

d.  På den ordinære generalforsamling skal dagsorden blandt andet indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4.  Behandling af eventuelt indkomne forslag

5.  Bestyrelsens oplæg om aktiviteter for det kommende år

6.  Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

7.  Valg af formand/kasserer

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.  Valg af revisor og suppleanter

10. Eventuelt

e.  Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til

formanden med forslagsstillernes underskrift, senest 1 uge før generalforsamlingen.

f.   På generalforsamlingen har hvert tilstedeværende medlem én stemme.

g.  Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Afstemning sker ved

håndsoprækning medmindre derforlanges skriftlig afstemning.

h.  Der laves referat af generalforsamlingens beslutninger, referatet underskrives af for-

mand, sekretær og dirigent.


§ 8 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om dette

punkt. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget, uanset hvor mange stemme-berettigede medlemmer der er til stede.


§ 9  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel, når bestyrelsen

finder det nødvendigt, eller når mindst 1/10 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom,

med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. 


§  10  Opløsning

a.  Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med en anden forening, såfremt dette

vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling,

indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

Opnås et sådant flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling

om dette punkt. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget, uanset hvor

mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

b.  Ved opløsning af foreningen, fordeles materialer og midler til andre fritidsaktiviteter blandt

børn og unge i Greve Kommune.